Založ si blog

Komunálny manifest 2019

Nárast extrémizmu, rozširovanie populizmu, demagógia, zastrašovanie, míňanie energie na zástupné témy, ale aj zvyšovanie nedôvery voči politikom, hodnotová destabilizácia aj útoky na miestnu územnú samosprávu spôsobujú prehlbovanie všeobecnej depresie, úpadok politických a etických štandardov.

Cítime éru politických chuligánov, intelektuálnej jalovosti a dezorientovanej spoločnosti. Musíme vykročiť cestu úcty, nádeje a optimizmu, lebo štát nemožno budovať v sebaklame. Potrebujeme energiu pozitívnych východísk.

Ak chceme, aby štát občanovi slúžil a bol k nemu blízko, Slovensko potrebuje vykročiť od malých obcí k silným komunitám. V mikroregiónoch je potrebné vidieť malé dielne veľkej továrne. Samosprávu nemožno vnímať ani ako rivala, ani konkurenta štátu. Práve naopak, má všetky predpoklady na to, aby sa výrazne angažovala v otázkach zásadných spoločenských zmien.

Miestna územná samospráva prešla od svojho znovuobnovenia v roku 1990 cestu, ktorou dokázala svoje nezastupiteľné miesto v rámci demokratizácie a nenahraditeľnú pozíciu spoločenského aktéra. Stala sa kolískou praktickej politiky a získala významné miesto v dôveryhodnosti ľudí. Dokázala svoje opodstatnenie, rozvážnosť a silný vzťah k správe vecí verejných na lokálnej úrovni. Miestna územná samospráva je jednou z podmienok demokracie, jej hodnoty a princípy sú piliermi sociálne, trhovo, ekologicky a kultúrne vyváženej spoločnosti. Miestna územná samospráva má svoj podiel na verejných politikách, rozvoji občianskej participácie, etablovaní spoločenskej zodpovednosti, upevňovaní kultúrnej, štátnej a regionálnej identity a hospodárskom raste krajiny.

Nová história pre budúce generácie

V mene úprimných záujmov je potrebné písať novú históriu pre budúce generácie. Náprava spoločnosti je možná a nevyhnutná. Spoločnosť nemožno transformovať deklaráciami a už vôbec nie „zhora“. Nežijeme v rozprávke, kde dobro zvíťazí nad zlom. Pokračovanie polarizácie spoločnosti môže viesť až k paralyzácii systému. Východisko treba vidieť v novom komunálnom manažmente, lebo tam pramení sila toho, čo je nám najbližšie. Obce sú o praktických riešeniach, o bezprostredných vzťahoch, o prirodzenej solidarite a o dlhodobo vysokej dôveryhodnosti, čo samospráve dáva oprávnenie na to, aby aktívne formovala spoločenský vývoj.

Tak ako rodina, aj obce sú základné bunky spoločnosti, ktoré tvoria komunity ľudí rôzneho veku, odlišného vzdelania, iných osobných túžob, ale rovnakej chuti žiť dôstojne. Sú spoločenstvom tých, ktorých treba vnímať ako konečných užívateľov výhod. Majú stáročnú históriu, silné sociálne väzby, sú nositeľmi pevných hodnôt, tradícií, kresťanského odkazu, zvykov a folklóru. Nezaslúžia si nostalgiu, ale novú perspektívu. Sú postavené na rovnakých hodnotách a princípoch, bez ohľadu na veľkosť, štruktúru obyvateľov, vzdialenosť od centra, či blízkosť k periférii. Nepatria ľavicovému, ani pravicovému hodnotovému rebríčku, ale sa opierajú o solidaritu, subsidiaritu a ďalšie hodnotové koncepty. Na to, aby mohli aktívne formovať spoločnosť a výrazne prispieť k prinavráteniu dôvery ľudí v správu vecí verejných, potrebujú viac ako to, čo je im doteraz servírované. Nezaslúžia si ignorovanie, nezáujem, ani opovrhovanie, či znevažovanie. Komunál je celok, ktorý musíme chrániť pred experimentmi a „excelovským videním sveta.“

Stabilná samospráva je pilierom každej demokratickej krajiny. Preto ju musíme chrániť, rozvíjať a očakávať, že práve od komunálu začne náprava spoločnosti a nevyhnutné systémové zmeny. Lebo mestá a obce sú základné politické bunky s najvyššou volebnou účasťou, sú hospodárske bunky s potenciálom lokálnej hospodárskej politiky, sú ekonomické bunky keďže dane nielen platia, ale aj spravujú. Sú základným pilierom vedomostnej spoločnosti, keďže ide o najväčšieho zriaďovateľa v regionálnom školstve a nezabúdajme, že formujú prvotný vzťah ľudí tak k správe spoločných záležitostí, ako aj k ochrane a tvorbe životného prostredia.

 

Systémové zmeny nie retušovanie súčasného stavu

Od úspechu v presadení systémových zmien vo vzťahu k miestnej územnej samospráve môžeme očakávať úspech v nevyhnutnej transformácii spoločnosti. Miestna územná samospráva preto potrebuje viaceré zmeny z ktorých niektoré je možné zrealizovať rýchlo, ďalšie postupne, ale všetky sú potrebné, nevyhnutné a užitočné:

 

Zrušme Mečiarov dar

Jeden volebný obvod pre parlamentné voľby bol Mečiarov dar, ktorý unisono odmietala opozícia v roku 1998. Napriek tomu z neho profituje. Takto nastavené volebné pravidlá ubližujú ľuďom a nepomáhajú stranám. V parlamente nepotrebujeme poslancov zavesených na stranícku centrálu, ale tých, čo budú v parlamente zastupovať svoje regióny. Zrušením jedného volebného obvodu a vytvorením toľkých, koľko máme krajov zrušíme dlhodobú poslaneckú anonymitu, vyriešime extrémistov, ktorí v parlamente iba zaberajú miesto, skončíme s tým, aby poslancami Národnej rady Slovenskej republiky boli ľudia s niekoľkými stovkami preferenčných krúžkov a nebudeme falošne očakávať, že strany na hlinených nohách prispejú k stabilite spoločnosti.

 

Malé plecia a veľké kompetencie nie sú spravodlivé

Na pleciach malých obcí a veľkých miest nemožno udržiavať rovnaké kompetencie. Preto je dôležité ich odstupňovanie podľa veľkosti samospráv. Krajské mesta treba vnímať ako metropoly krajov.

 

Predstieranie transparentnosti

Každá samospráva musí mať hlavného kontrolóra. Hoci má jasne vymedzenú kontrolnú činnosť, jeho voľba, plat, odmena aj plán kontrolnej činnosti sú v rukách zastupiteľstiev. Na malé obce do 250 obyvateľov platia zákony ako pre každú inú samosprávu. Ak im zrušíme hlavného kontrolóra, naďalej im zostanú všetky povinnosti dodržiavať a rešpektovať zákony, naďalej budú musieť spolupracovať s audítorom, ale už nebudú musieť mať kontrolóra. Všetky ostatné samosprávy by mali mať hlavného kontrolóra, ktorý najskôr absolvuje skúšky spôsobilosti a následne bude žrebom pridelený konkrétnej samospráve. Minimalizujeme záujmy a politické či osobné vplyvy zastupiteľstiev a presunieme dôraz kompetentnosť na odbornosť. Mimochodom, všetka zodpovednosť a ostatné pomerne široké kontrolné mechanizmy budú platiť naďalej, rovnako a pre každú samosprávu.

 

Odmietnime exkluzívne kluby

Je najvyšší čas odmietnuť úvahy o tom, že zastupiteľstvá potrebujú menej poslancov. Keď sa vytvoria exkluzívne kluby niekoľkých poslancov, zvýši sa priestor na ich výraznejšie ovplyvňovanie. To nemôže byť v záujme nikoho, pre koho je transparentnosť skutočnou hodnotou. Napokon, pri bezodkladných pracovných povinnostiach, či chorobe a stane, že málopočetné zastupiteľstvo nebude uznášania schopné.

 

Viac času na prácu a výsledky

Štvorročný mandát v obciach a mestách sa z praktického hľadiska ukazuje ako nedostatočný. Času na prácu nie tak veľa, keďže prvý rok po voľbách komunál zvyčajne funguje podľa rozpočtu prijatého predchádzajúcim zastupiteľstvom a v treťom roku volebného obdobia zastupiteľstvá schvaľujú rozpočty na koniec svojho volebného obdobia. Predĺženie volebného obdobia orgánov samosprávy obcí na päť rokov vytvorí viac času na prácu a výsledky. Napokon aj rada školy má 5 ročný mandát, aj strategické dokumenty samospráv (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Program odpadového hospodárstva atď.) sa tvoria na 5 rokov.

 

Úzka kooperácia samospráv

Potrebujeme vytvoriť podporné mechanizmy na rozvoj medziobecnej spolupráce, čo prispeje ku koordinovanému rozvoju územia, efektivite výkonu agendy a zabezpečovania verejných politík.

 

Centrá zdieľaných služieb

Mikroregióny si zaslúžia vytvorenie centier zdieľaných služieb v rámci ktorých bude jeden odborník na konkrétnu oblasť zabezpečovať jej výkon pre viacero susedných samospráv.

 

Dostupnosť potravín vo verejnom záujme

Aj v malých obciach ľudia potrebujú jesť, preto bude všeobecne prínosné zaviesť dotačnú schému na spolufinancovanie predajní potravín a nepotravinového tovaru a tam, kde to nie je možné je nevyhnuté zaviesť pojazdné predajne, ktoré budú predávať hlavne regionálnu produkciu.

 

Férové vzťahy so štátom

Potrebujeme dôveru a férovosť vo financovaní preneseného výkonu štátnej správy. Komunál nemôže byť sponzorom štátnej agendy.

 

Dostupné nájomné bývanie

Je najvyšší čas rozlišovať medzi ekonomickými migrantami a pracovnou mobilitou. Potrebujeme odbúrať bariéry a výrazne investovať do dostupného nájomného bývania. To je zároveň významnou konkurenčnou výhodou a jedným z dôvodov pre ľudí, aby bývali tam, kde majú na dosah strechu nad hlavou.

 

Alternatívne financovanie municipálneho rozvoja

Nespoliehajme sa výlučne na Európske investičné a štrukturálne fondy, začnime otvárať priestor na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, začnime podporovať PPP v komunále, venujme pozornosť komunálnym dlhopisom a finančným produktom EIB.

 

Užitočné úrady

Komunál potrebuje partnera pre regionálny rozvoj, ktorým môže byť ministerstvo pre miestny rozvoj. Dnes je táto agenda na viacerých ministerstvách a bez jasného pána. Keď k tomu pridáme cestovný ruch, ten už nebude iba hobby, ale dynamické odvetvie priemyslu. Slovensko malo krátku chvíľu Úrad pre štátnu službu. To, že už neexistuje neznamená, že ho nepotrebujeme. K štátnym úradníkom musíme definovať „no go zónu“, aby víťazi volieb nenahradzovali kvalitných úradníkov novými. Okrem toho by tento úrad slúžil na odbornú a metodickú pomoc pre zamestnancov samospráv, ktorí zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy. Veď rozhodujú v mene republiky a meno si musia robiť odbornosťou.

 

Čo s VUCkami?

Vyššie územné celky fungujú ako fantóm a po 18 rokoch ich širšia verejnosť eviduje v prípade kauzy, rušenia škôl, knižníc, sociálnych zariadení, alebo tesne pred voľbami. Je najvyšší čas zrealizovať inventúru ich reálneho prínosu, využívania kompetencií a vytvorenia silných regiónov, lebo veľa VUC automaticky neznamená veľké výsledky.

 

Jeden balík komunálnej legislatívy

Poslanec mestského zastupiteľstva nemôže byť riaditeľom mestskej školy. Poslanec mestského zastupiteľstva nemôže šéfovať mestskej firme. V prípade zastupiteľstiev samosprávnych krajov toto nie je žiaden problém. Vo vymenovávaní takýchto principiálnych odlišností môžeme pokračovať. Slovensko potrebuje jeden meter na samosprávu, potrebujeme jeden balík zákonov pre celú samosprávu.

 

Demokracia pochádza od ľudí, pramení zo samosprávy

Demokracia je pojem, ktorý treba naplniť užitočným obsahom. Ten vzniká v lokálnom priestore a preto od komunálu musia prichádzať zásadné systémové zmeny. Nezabúdajme, že základom slobodného štátu sú slobodné obce. Naopak to nefunguje. Centralistické riadenie ani univerzálna pravda nikdy nepomohli.

To, či bude vláda ľavicová, alebo pravicová, konzervatívna alebo liberálna, je výsledkom povolebných rokovaní, ktoré sú limitované úspechom strán vo voľbách. Ale nám by malo v prvom rade záležať na kvalite života občanov a charaktere spoločnosti. Ten nezávisí od výsledkov volieb, ale od našej dôvery voči inštitúciám, od záujmu podieľať sa na správe vecí verejných, od toho, či budeme preferovať selektívnu spravodlivosť, alebo objektívny individuálny úsudok. Pokúsme sa formovať spoločnosť svojimi nárokmi a požiadavkami tak, ako to už tridsať rokov robíme v komunále. Bezprostredne, otvorene, aktívne a v prospech človeka.

Koncoročné bilancie a novoročné ambície

27.12.2023

Koniec roka by mal byť obdobím objektívnej bilancie. Seriózneho posúdenia prežitého, vyhodnotenia dosiahnutého. A nepochybne aj poučenia sa z chýb a omylov. Pokorná vďačnosť, presne tak by sme sa mali postaviť k tomu, že nás nezradilo zdravie, že sme nenaleteli falošným kamarátstvam, ani čaru falošného pokušenia. Úprimná trpezlivosť by tiež nemala zostať v kúte. [...]

Eurofondy potrebujú dôveryhodnosť, transparentnosť a predvídateľnosť

16.12.2023

Prvé rokovanie vlády po schválení jej programového vyhlásenia v parlamente sa nieslo v téme „eurofondovej vlády“. Tie sú plynulým pokračovaním v agende, ktorej sa vláda začala venovať ešte za premiéra Petra Pellegriniho. Viac ako na grafy a percentná (ne)čerpania sa musí sústrediť na množinu ďalších východísk, ktorých cieľom je dôveryhodnosť, [...]

Veronika Remišová: slabá bábka, chabá herečka

02.08.2023

Líderka strany bez ľudí Veronika Remišová po troch rokoch sabotáží vyzýva úradnícku vládu, aby prijala opatrenia ktoré budú riešiť vysoké ceny energií v budúcom roku. Po troch rokoch ničenia všetkého, na čo siahla týmto výlevom priznala všetky svoje zlyhania. Poďme faktami V čase, kedy som pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska som mimoriadne aktívne, na [...]

SR Bratislava vozidlá historické 500 km BAX

Železnice vypravili najdlhší vlak vo svojej histórii, viezol vzácny náklad

26.05.2024 20:01

Mimoriadny vlak dorazil do metropoly východu v nedeľu popoludní po siedmich hodinách cesty.

EÚ / Európska únia /

Chceme radikálnu demokratickú reformu EÚ. Má v nej ale miesto právo veta jediného člena?

26.05.2024 19:30

Chceme silnejšiu a jednotnejšiu EÚ, ale s rešpektom k suverenite štátov. Kde sú však hranice medzi jednotou a suverenitou? Zapojte sa do pokračovania diskusie a spoločnej tvorby stratégie Slovenska v EÚ!

francúzsko útok nožom

Štyria ľudia utrpeli zranenie po útoku nožom v metre vo francúzskom Lyone

26.05.2024 18:54

Nikto zo zranených nie je podľa AFP ohrozený na živote, hlásené sú zranenia brucha či ruky.

tornádo

Tornáda zasiahli americké štáty Texas, Arkansas a Oklahoma, deväť ľudí zahynulo

26.05.2024 17:41

Medzi obeťami sú aj traja členovia jednej rodiny.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 60
Celková čítanosť: 261093x
Priemerná čítanosť článkov: 4352x

Autor blogu

Kategórie