Založ si blog

Komunálny manifest 2019

Nárast extrémizmu, rozširovanie populizmu, demagógia, zastrašovanie, míňanie energie na zástupné témy, ale aj zvyšovanie nedôvery voči politikom, hodnotová destabilizácia aj útoky na miestnu územnú samosprávu spôsobujú prehlbovanie všeobecnej depresie, úpadok politických a etických štandardov.

Cítime éru politických chuligánov, intelektuálnej jalovosti a dezorientovanej spoločnosti. Musíme vykročiť cestu úcty, nádeje a optimizmu, lebo štát nemožno budovať v sebaklame. Potrebujeme energiu pozitívnych východísk.

Ak chceme, aby štát občanovi slúžil a bol k nemu blízko, Slovensko potrebuje vykročiť od malých obcí k silným komunitám. V mikroregiónoch je potrebné vidieť malé dielne veľkej továrne. Samosprávu nemožno vnímať ani ako rivala, ani konkurenta štátu. Práve naopak, má všetky predpoklady na to, aby sa výrazne angažovala v otázkach zásadných spoločenských zmien.

Miestna územná samospráva prešla od svojho znovuobnovenia v roku 1990 cestu, ktorou dokázala svoje nezastupiteľné miesto v rámci demokratizácie a nenahraditeľnú pozíciu spoločenského aktéra. Stala sa kolískou praktickej politiky a získala významné miesto v dôveryhodnosti ľudí. Dokázala svoje opodstatnenie, rozvážnosť a silný vzťah k správe vecí verejných na lokálnej úrovni. Miestna územná samospráva je jednou z podmienok demokracie, jej hodnoty a princípy sú piliermi sociálne, trhovo, ekologicky a kultúrne vyváženej spoločnosti. Miestna územná samospráva má svoj podiel na verejných politikách, rozvoji občianskej participácie, etablovaní spoločenskej zodpovednosti, upevňovaní kultúrnej, štátnej a regionálnej identity a hospodárskom raste krajiny.

Nová história pre budúce generácie

V mene úprimných záujmov je potrebné písať novú históriu pre budúce generácie. Náprava spoločnosti je možná a nevyhnutná. Spoločnosť nemožno transformovať deklaráciami a už vôbec nie „zhora“. Nežijeme v rozprávke, kde dobro zvíťazí nad zlom. Pokračovanie polarizácie spoločnosti môže viesť až k paralyzácii systému. Východisko treba vidieť v novom komunálnom manažmente, lebo tam pramení sila toho, čo je nám najbližšie. Obce sú o praktických riešeniach, o bezprostredných vzťahoch, o prirodzenej solidarite a o dlhodobo vysokej dôveryhodnosti, čo samospráve dáva oprávnenie na to, aby aktívne formovala spoločenský vývoj.

Tak ako rodina, aj obce sú základné bunky spoločnosti, ktoré tvoria komunity ľudí rôzneho veku, odlišného vzdelania, iných osobných túžob, ale rovnakej chuti žiť dôstojne. Sú spoločenstvom tých, ktorých treba vnímať ako konečných užívateľov výhod. Majú stáročnú históriu, silné sociálne väzby, sú nositeľmi pevných hodnôt, tradícií, kresťanského odkazu, zvykov a folklóru. Nezaslúžia si nostalgiu, ale novú perspektívu. Sú postavené na rovnakých hodnotách a princípoch, bez ohľadu na veľkosť, štruktúru obyvateľov, vzdialenosť od centra, či blízkosť k periférii. Nepatria ľavicovému, ani pravicovému hodnotovému rebríčku, ale sa opierajú o solidaritu, subsidiaritu a ďalšie hodnotové koncepty. Na to, aby mohli aktívne formovať spoločnosť a výrazne prispieť k prinavráteniu dôvery ľudí v správu vecí verejných, potrebujú viac ako to, čo je im doteraz servírované. Nezaslúžia si ignorovanie, nezáujem, ani opovrhovanie, či znevažovanie. Komunál je celok, ktorý musíme chrániť pred experimentmi a „excelovským videním sveta.“

Stabilná samospráva je pilierom každej demokratickej krajiny. Preto ju musíme chrániť, rozvíjať a očakávať, že práve od komunálu začne náprava spoločnosti a nevyhnutné systémové zmeny. Lebo mestá a obce sú základné politické bunky s najvyššou volebnou účasťou, sú hospodárske bunky s potenciálom lokálnej hospodárskej politiky, sú ekonomické bunky keďže dane nielen platia, ale aj spravujú. Sú základným pilierom vedomostnej spoločnosti, keďže ide o najväčšieho zriaďovateľa v regionálnom školstve a nezabúdajme, že formujú prvotný vzťah ľudí tak k správe spoločných záležitostí, ako aj k ochrane a tvorbe životného prostredia.

 

Systémové zmeny nie retušovanie súčasného stavu

Od úspechu v presadení systémových zmien vo vzťahu k miestnej územnej samospráve môžeme očakávať úspech v nevyhnutnej transformácii spoločnosti. Miestna územná samospráva preto potrebuje viaceré zmeny z ktorých niektoré je možné zrealizovať rýchlo, ďalšie postupne, ale všetky sú potrebné, nevyhnutné a užitočné:

 

Zrušme Mečiarov dar

Jeden volebný obvod pre parlamentné voľby bol Mečiarov dar, ktorý unisono odmietala opozícia v roku 1998. Napriek tomu z neho profituje. Takto nastavené volebné pravidlá ubližujú ľuďom a nepomáhajú stranám. V parlamente nepotrebujeme poslancov zavesených na stranícku centrálu, ale tých, čo budú v parlamente zastupovať svoje regióny. Zrušením jedného volebného obvodu a vytvorením toľkých, koľko máme krajov zrušíme dlhodobú poslaneckú anonymitu, vyriešime extrémistov, ktorí v parlamente iba zaberajú miesto, skončíme s tým, aby poslancami Národnej rady Slovenskej republiky boli ľudia s niekoľkými stovkami preferenčných krúžkov a nebudeme falošne očakávať, že strany na hlinených nohách prispejú k stabilite spoločnosti.

 

Malé plecia a veľké kompetencie nie sú spravodlivé

Na pleciach malých obcí a veľkých miest nemožno udržiavať rovnaké kompetencie. Preto je dôležité ich odstupňovanie podľa veľkosti samospráv. Krajské mesta treba vnímať ako metropoly krajov.

 

Predstieranie transparentnosti

Každá samospráva musí mať hlavného kontrolóra. Hoci má jasne vymedzenú kontrolnú činnosť, jeho voľba, plat, odmena aj plán kontrolnej činnosti sú v rukách zastupiteľstiev. Na malé obce do 250 obyvateľov platia zákony ako pre každú inú samosprávu. Ak im zrušíme hlavného kontrolóra, naďalej im zostanú všetky povinnosti dodržiavať a rešpektovať zákony, naďalej budú musieť spolupracovať s audítorom, ale už nebudú musieť mať kontrolóra. Všetky ostatné samosprávy by mali mať hlavného kontrolóra, ktorý najskôr absolvuje skúšky spôsobilosti a následne bude žrebom pridelený konkrétnej samospráve. Minimalizujeme záujmy a politické či osobné vplyvy zastupiteľstiev a presunieme dôraz kompetentnosť na odbornosť. Mimochodom, všetka zodpovednosť a ostatné pomerne široké kontrolné mechanizmy budú platiť naďalej, rovnako a pre každú samosprávu.

 

Odmietnime exkluzívne kluby

Je najvyšší čas odmietnuť úvahy o tom, že zastupiteľstvá potrebujú menej poslancov. Keď sa vytvoria exkluzívne kluby niekoľkých poslancov, zvýši sa priestor na ich výraznejšie ovplyvňovanie. To nemôže byť v záujme nikoho, pre koho je transparentnosť skutočnou hodnotou. Napokon, pri bezodkladných pracovných povinnostiach, či chorobe a stane, že málopočetné zastupiteľstvo nebude uznášania schopné.

 

Viac času na prácu a výsledky

Štvorročný mandát v obciach a mestách sa z praktického hľadiska ukazuje ako nedostatočný. Času na prácu nie tak veľa, keďže prvý rok po voľbách komunál zvyčajne funguje podľa rozpočtu prijatého predchádzajúcim zastupiteľstvom a v treťom roku volebného obdobia zastupiteľstvá schvaľujú rozpočty na koniec svojho volebného obdobia. Predĺženie volebného obdobia orgánov samosprávy obcí na päť rokov vytvorí viac času na prácu a výsledky. Napokon aj rada školy má 5 ročný mandát, aj strategické dokumenty samospráv (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Program odpadového hospodárstva atď.) sa tvoria na 5 rokov.

 

Úzka kooperácia samospráv

Potrebujeme vytvoriť podporné mechanizmy na rozvoj medziobecnej spolupráce, čo prispeje ku koordinovanému rozvoju územia, efektivite výkonu agendy a zabezpečovania verejných politík.

 

Centrá zdieľaných služieb

Mikroregióny si zaslúžia vytvorenie centier zdieľaných služieb v rámci ktorých bude jeden odborník na konkrétnu oblasť zabezpečovať jej výkon pre viacero susedných samospráv.

 

Dostupnosť potravín vo verejnom záujme

Aj v malých obciach ľudia potrebujú jesť, preto bude všeobecne prínosné zaviesť dotačnú schému na spolufinancovanie predajní potravín a nepotravinového tovaru a tam, kde to nie je možné je nevyhnuté zaviesť pojazdné predajne, ktoré budú predávať hlavne regionálnu produkciu.

 

Férové vzťahy so štátom

Potrebujeme dôveru a férovosť vo financovaní preneseného výkonu štátnej správy. Komunál nemôže byť sponzorom štátnej agendy.

 

Dostupné nájomné bývanie

Je najvyšší čas rozlišovať medzi ekonomickými migrantami a pracovnou mobilitou. Potrebujeme odbúrať bariéry a výrazne investovať do dostupného nájomného bývania. To je zároveň významnou konkurenčnou výhodou a jedným z dôvodov pre ľudí, aby bývali tam, kde majú na dosah strechu nad hlavou.

 

Alternatívne financovanie municipálneho rozvoja

Nespoliehajme sa výlučne na Európske investičné a štrukturálne fondy, začnime otvárať priestor na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, začnime podporovať PPP v komunále, venujme pozornosť komunálnym dlhopisom a finančným produktom EIB.

 

Užitočné úrady

Komunál potrebuje partnera pre regionálny rozvoj, ktorým môže byť ministerstvo pre miestny rozvoj. Dnes je táto agenda na viacerých ministerstvách a bez jasného pána. Keď k tomu pridáme cestovný ruch, ten už nebude iba hobby, ale dynamické odvetvie priemyslu. Slovensko malo krátku chvíľu Úrad pre štátnu službu. To, že už neexistuje neznamená, že ho nepotrebujeme. K štátnym úradníkom musíme definovať „no go zónu“, aby víťazi volieb nenahradzovali kvalitných úradníkov novými. Okrem toho by tento úrad slúžil na odbornú a metodickú pomoc pre zamestnancov samospráv, ktorí zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy. Veď rozhodujú v mene republiky a meno si musia robiť odbornosťou.

 

Čo s VUCkami?

Vyššie územné celky fungujú ako fantóm a po 18 rokoch ich širšia verejnosť eviduje v prípade kauzy, rušenia škôl, knižníc, sociálnych zariadení, alebo tesne pred voľbami. Je najvyšší čas zrealizovať inventúru ich reálneho prínosu, využívania kompetencií a vytvorenia silných regiónov, lebo veľa VUC automaticky neznamená veľké výsledky.

 

Jeden balík komunálnej legislatívy

Poslanec mestského zastupiteľstva nemôže byť riaditeľom mestskej školy. Poslanec mestského zastupiteľstva nemôže šéfovať mestskej firme. V prípade zastupiteľstiev samosprávnych krajov toto nie je žiaden problém. Vo vymenovávaní takýchto principiálnych odlišností môžeme pokračovať. Slovensko potrebuje jeden meter na samosprávu, potrebujeme jeden balík zákonov pre celú samosprávu.

 

Demokracia pochádza od ľudí, pramení zo samosprávy

Demokracia je pojem, ktorý treba naplniť užitočným obsahom. Ten vzniká v lokálnom priestore a preto od komunálu musia prichádzať zásadné systémové zmeny. Nezabúdajme, že základom slobodného štátu sú slobodné obce. Naopak to nefunguje. Centralistické riadenie ani univerzálna pravda nikdy nepomohli.

To, či bude vláda ľavicová, alebo pravicová, konzervatívna alebo liberálna, je výsledkom povolebných rokovaní, ktoré sú limitované úspechom strán vo voľbách. Ale nám by malo v prvom rade záležať na kvalite života občanov a charaktere spoločnosti. Ten nezávisí od výsledkov volieb, ale od našej dôvery voči inštitúciám, od záujmu podieľať sa na správe vecí verejných, od toho, či budeme preferovať selektívnu spravodlivosť, alebo objektívny individuálny úsudok. Pokúsme sa formovať spoločnosť svojimi nárokmi a požiadavkami tak, ako to už tridsať rokov robíme v komunále. Bezprostredne, otvorene, aktívne a v prospech človeka.

Toto je už o každej vláde!

21.05.2022

Stredajší mimoriadny snem ZMOS vyvolal rozruch. Bol jasným signálom, lebo so samosprávou to nevyzerá dobre. Rovnako ako s ekonomikou, rastom sociálneho napätia a všeobecnou frustráciou spoločnosti. Tento kokteil neveští do budúcna nič dobré. Bolo by to však ešte horšie, ak by sme si to neuvedomovali. Aj o tom bol môj príhovor na stredajšom sneme. Tu nejde iba o túto vládu, [...]

Ľudí netrápi politika, ale to, čo z nej môže vypadnúť

28.02.2021

Stranícke centrály sledujú politické preferencie. A komentujú ich vtedy, ak im to vyhovuje. To sú fakty, o ktorých je zbytočné začínať diskusiu. Tu treba začať prapodstatou. Komunál má najbližšie k ľuďom, k bezprostrednému životu. Je predvídateľný a dôveryhodný. Preto ho netreba obchádzať. Očami čísiel Prieskumov o dôveryhodnosti inštitúcií je pomerne [...]

Poberači štátnych dávok

16.02.2021

Máme takmer rok po parlamentných voľbách. Karty sú rozdané. Politické značky sa usadili v parlamente aj v exekutíve. Bez podstatného uhla pohľadu však zostali mimoparlamentné strany napojené na štátny rozpočet. A pritom ich je v novodobej histórii najviac. S nohou vo dverách Zrejme takto by sme mohli charakterizovať politické subjekty, ktoré sa síce nedostali do Národnej [...]

počasie, sneh, cesta, vodič, záveje, zima

Pozor, sneh už úraduje. Donovaly a Šturec uzavreli pre veľké autá

09.12.2022 20:12

Horské priechody Donovaly a Šturec sú uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov.

Vakcína / Covid / Koronavírus /

EÚ reptá, že musí odoberať priveľa vakcín proti covidu. Chce tlačiť na firmy

09.12.2022 19:45

Európska únia nakupuje vakcíny proti COVIDU-19, ktoré sa nikdy nevyužijú, a chce rokovať s ich výrobcami o prerušení zmluvných dodávok a znížení dopytu.

Pápež František / Zuzana Čaputová /

Čaputová chce s pápežom debatovať ako viesť spoločnosť k väčšej súdržnosti

09.12.2022 19:05

Prezidentka Zuzana Čaputová sa bude s pápežom Františkom rozprávať o jednote a súdržnosti v spoločnosti.

Počúvajte pravdu, víkendový podcast

Vláda padne, rozpočet prejde a voľby budú už v septembri. Prečo je to najreálnejší vývoj?

09.12.2022 19:00

Omnoho viac ako hodnoty a postoj ku kvalite tejto vlády zrejme zavážia zákulisné dohody a nájdenie spôsobu ako z tejto šlamastiky von. Aby bol vlk sýty, aj koza celá.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 218818x
Priemerná čítanosť článkov: 4376x

Autor blogu

Kategórie