Založ si blog

Hlavní kontrolóri nie sú problém. Prekážkou je nevhodná legislatíva

Analýza Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k hlavným kontrolórom nepriniesla senzácie. Poukázala na to, čo bola dlhoročná realita, o ktorej sa však oficiálne nehovorilo. Samospráva potrebuje dostať svoju vnútornú kontrolu na vyššiu úroveň.

Hlavný kontrolór je nevyhnutný

Postavenie hlavného kontrolóra má už 30 rokov svoje miesto v zákone o obecnom zriadení a dve desaťročia aj v zákone o vyšších územných celkoch. To evidentne nestačí. Vnútorná kontrola v samosprávach postupne, tak ako sa presúvali právomoci a zvyšoval sa vplyv rozhodnutí samospráv, zostala na pôvodnej úrovni. A možno práve tým aj upadala. Mať kvalitného hlavného kontrolóra musí byť v obciach, mestách aj na úrovni samosprávnych krajov silnou stránkou. Pretože práve od nich závisí to, ako môžu samosprávy predchádzať problémom, nedorozumenia, ale dokonca aj sankciám. Silná metodická pomoc, jasné usmernenia, zreteľné stanoviská sú cennými informáciami všade tam, kde nesprávne rozhodnutie môže mať veľmi negatívne dopady na ekonomickú činnosť, či prípadný legislatívny rozpor a pod.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že kontrolnej činnosti podlieha obecný úrad,  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené samosprávou. A rovnako aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. Dokonca kontrolnej činnosti podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Od podstaty k riešeniu 

Filozofiu poslania hlavných kontrolórov nie je možné spochybniť. A to aj napriek tomu, že napríklad v porovnaní so susednou Českou republikou môže naše samosprávy kontrolovať aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý u susedov doposiaľ nebol vpustený na obecné, ani mestské úrady.

Keď sa ale pozrieme na naše legislatívne ukotvenie, prstom môžeme ukázať na problémy aplikačnej praxe. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. To isté zastupiteľstvo, ktoré volí a odvoláva hlavného kontrolóra určuje rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat. Zároveň mu schvaľuje plán kontrolnej činnosti a môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu. Na prvý pohľad je vzhľadom k silnému vplyvu zastupiteľstva otázna miera jeho nezávislosti. K tomuto však musíme pripomenúť, že hlavný kontrolór je zamestnancom obce a teda je súčasťou celého manažérskeho mechanizmu fungovania samosprávy. Súčasťou jeho oprávnení pritom je vykonávanie kontroly v rozsahu príslušných ustanovení, predkladanie obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, ale aj predkladanie správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladanie obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór tiež spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ďalej vybavuje sťažnosti, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad a tiež plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. Okrem toho je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Napriek tomu všetkému analýza najvyšších kontrolórov konštatuje: „Až v 67 % potvrdila významné riziká súvisiace s nastavením systému účinnej vnútornej kontroly na úrovni miestnej samosprávy. Až v 215 prípadoch nebol zvolený žiadny kontrolór. V približne tretine obcí mal kontrolór príliš malý úväzok – menej ako 15 hodín mesačne – čo je nedostatočné na to, aby mohol takúto funkciu vykonávať dôsledne. Závažným problémom sa ukázala aj situácia, keď 77 kontrolórov pracuje pre štvrtinu všetkých obcí Slovenska. Mnohí kontrolóri majú uzatvorené úväzky na viacerých obciach naraz, dokonca 20 jednotlivci majú úväzky na desať a viac samosprávach. Jeden kontrolór v Prešovskom kraji zabezpečuje kontrolu až v 28 obciach súčasne. Úväzky jedného kontrolóra na viacerých obciach, tak môžu dosahovať súhrnne aj 150 či 200%, čo znamená, že takýto hlavný kontrolór by mal stráviť kontrolnou činnosťou 12 až 15 hodín každý pracovný deň. Takýto stav vyvoláva pochybnosti o kvalite ich práce a predstavuje významné riziko nedostatočného a formálneho výkonu kontroly. Z celkového počtu 1534 hlavných obecných kontrolórov na Slovensku pritom až 1155 z nich pracuje len pre jednu obec či mesto.“ Kontrolóri NKÚ SR „identifikovali najviac problémov pri malých obciach do 500 obyvateľov. Tieto „mikrosamosprávy“ častokrát nemajú dostatok financií na vlastný chod a plnenie adekvátnych služieb verejnosti, preto nevedia ani zabezpečiť relevantný výkon kontroly svojej činnosti. Dve tretiny z týchto obcí majú úväzok kontrolóra na úrovni menej ako 15 hodín mesačne.“ Je čas posunúť sa od zistení k východiskám.

Formulujme riešenia 

Ak si od týchto neprekvapivých zistení odmyslíme fakt, že bokom zostalo porovnanie parametrov hlavného kontrolóra v komunály a hlavným kontrolórom na úrovni samosprávnych krajov, kde sú rozdiely napríklad v predpokladanom vzdelaní. Kým kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie a na úrovni vyššieho územného celku je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru. A keď si odmyslíme aj ďalšiu skutočnosť, že prípade odstupného v obci ani v meste hlavnému kontrolórovi nárok nevzniká, ale na samosprávnom kraji áno, musíme konštatovať, že vnútorná kontrola potrebuje svoj vlastný zákon. Takú právnu normu, ktorá dá najavo, že hlavný kontrolór je natoľko dôležitý, že nebude súčasťou čiastkového riešenia vo viacerých zákonoch, ale v jednom.

A práve v ňom by mali byť upravené ďalšie skutočnosti, ako napríklad zjednotenie minimálnych kvalifikačných predpokladov, ale aj povinnosť absolvovať skúšky spôsobilosti pred tým, ako sa bude uchádzať o dôveru v zastupiteľstve. Okrem toho by zo zákona mala byť zrejmá aj jeho priama zodpovednosť za kvalitu odvedenej práce, ktorú treba vidieť v proaktivite, metodickej pomoci a usmerneniach. Musí byť tiež jasne vymedzená deliaca čiara, aby bolo zrejmé, že nie je súčasťou politiky, ale jeho miesto je inde. Vo vzťahu k čiastkovým hlavným kontrolórom je pomerne významné využiť fenomén zdieľania v rámci ktorého by činnosť hlavného kontrolóra pre viacero obcí mohla byť vykonávaná napríklad na úrovni centrá zdieľaných služieb, v rámci ktorého by kvalitní ľudia vykonávali tieto úlohy v prostredí viacerých obcí, na úrovni mikroregiónu.

„Takýmto prístupom by sme výrazne prispeli k modernizácii miestnej územnej samosprávy s rešpektovaním poslania hlavného kontrolóra, samosprávnosti a samostatnosti obcí, podporou medziobecnej spolupráce v oblasti zdieľania odborného zázemia zároveň by bol vytvorený legislatívny priestor pre budúcnosť. Na čas, kedy by sa začal formovať jeden balík komunálnej legislatívy. Jeden zákon o samospráve, jeden zákon o majetku v samospráve. Jeden meter, zrozumiteľnosť, jednoduchosť a hlavne, žiadne principiálne rozdiely v postavení poslancov zastupiteľstiev ako doposiaľ, kedy to čo je zakázané mestskému poslancovi môže v pohode robiť ten krajský.“ 

Toto je už o každej vláde!

21.05.2022

Stredajší mimoriadny snem ZMOS vyvolal rozruch. Bol jasným signálom, lebo so samosprávou to nevyzerá dobre. Rovnako ako s ekonomikou, rastom sociálneho napätia a všeobecnou frustráciou spoločnosti. Tento kokteil neveští do budúcna nič dobré. Bolo by to však ešte horšie, ak by sme si to neuvedomovali. Aj o tom bol môj príhovor na stredajšom sneme. Tu nejde iba o túto vládu, [...]

Ľudí netrápi politika, ale to, čo z nej môže vypadnúť

28.02.2021

Stranícke centrály sledujú politické preferencie. A komentujú ich vtedy, ak im to vyhovuje. To sú fakty, o ktorých je zbytočné začínať diskusiu. Tu treba začať prapodstatou. Komunál má najbližšie k ľuďom, k bezprostrednému životu. Je predvídateľný a dôveryhodný. Preto ho netreba obchádzať. Očami čísiel Prieskumov o dôveryhodnosti inštitúcií je pomerne [...]

Poberači štátnych dávok

16.02.2021

Máme takmer rok po parlamentných voľbách. Karty sú rozdané. Politické značky sa usadili v parlamente aj v exekutíve. Bez podstatného uhla pohľadu však zostali mimoparlamentné strany napojené na štátny rozpočet. A pritom ich je v novodobej histórii najviac. S nohou vo dverách Zrejme takto by sme mohli charakterizovať politické subjekty, ktoré sa síce nedostali do Národnej [...]

ZSSK, vlak, zeleznice, IC, stanica, lokomotiva, pracovnik

Necestuje vlakom bez dokladu totožnosti. S digitalizáciou rastie kontrola cestujúcich

06.02.2023 18:00

Kým iný dopravcovia používajú osobné údaje na kontaktovanie zákazníkov, ZSSK sa obáva falšovania.

329584144 864076384875946 6361829030630482625 n

Ľadová kryha z kamióna zranila 12-ročného chlapca, poranila mu tvár

06.02.2023 17:40

Vodiči sú pred jazdou povinní odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.

pellegrini a kollar

Pellegrini s Kollárom ovládli politické diskusie. Fico zostal na chvoste

06.02.2023 17:20

Prezidentka Čaputová hosťovala takmer v každej zo sledovaných relácií jedenkrát.

Epsom College

Riaditeľku elitnej britskej školy našli mŕtvu spolu s jej manželom a dcérou

06.02.2023 17:10

Telá 45-ročnej Emmy Pattisonovej, 30-ročného manžela George a ich sedemročnej dcéry boli objavené v nedeľu ráno v škole.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 220694x
Priemerná čítanosť článkov: 4414x

Autor blogu

Kategórie